...

Zawsze darmowa wysyłka

Ilość produktów: 0
Wartość: 0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.IMPREGNACJAKOSTKI.EU

Regulamin znajduje się po adresem www.impregnacjakostki.eu/regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.impregnacjakostki.eu prowadzony jest przez GSKP Sp. z o. o.. z siedzibą w Krakowie, al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000881642, NIP 6751744678, REGON 388064781, BDO 000526120 o kapitale zakładowym 25 000,00 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: office@impregnacjakostki.eu

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. KLIENT – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.4. KONSUMENT – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.3.5. OFERTA – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Klientem złożona przez Sprzedawcę Klientowi w odpowiedzi na jego Zapytanie.

1.3.6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma (towar) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.8. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.impregnacjakostki.eu

1.3.9. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – GSKP Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000881642, NIP 6751744678, REGON 388064781, o kapitale zakładowym 25 000,00 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: office@impregnacjakostki.eu

1.3.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące nieodpłatnie Usługi Elektroniczne::

2.1.1. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów i usług dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość,

2.1.2. Newsletter,

2.1.3. Formularz zapytań.

2.2. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z chwilą
kliknięcia przycisku „koszyka" i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub skorzystania z
przycisku „usuń". Informacje o Produktach dodanych do Koszyka są przechowywane także po
zamknięciu sesji przeglądarki internetowej, jednakże nie dłużej niż przez okres 14 dni. Dodanie
Produktu do Koszyka nie oznacza zapewnienia dostępności Produktu ani jego rezerwacji.

2.3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768

2.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

2.7. Usługodawca umożliwia także Usługobiorcy przeglądanie treści umieszczonych w ramach Sklepu
internetowego.

2.8. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę usług
drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail do Usługodawcy. W tym celu zalecane jest, aby
Usługobiorca wskazał: (1) przedmiot reklamacji, tj. opisał powód złożenia reklamacji, (2) swoje dane
kontaktowe oraz (3) preferowaną formę udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na trwałym
nośniku (np. e-mail, forma pisemna). Zalecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są
warunkiem zgłoszenia reklamacji.

2.9.Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamacje, na trwałym nośniku, w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania (chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej).

3. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego:

3.2.1. podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła,

3.2.2. nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem formularza zamówienia bez rejestracji

3.4.1. Klient może składać zamówienia na produkty i usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

3.4.2. W celu złożenia zamówienia należy:

 1. a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. b) wpisać dane odbiorcy zamówienia: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, w wypadku Klientów niebędących konsumentami także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.
 3. c) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura;
 4. d) kliknąć przycisk „Potwierdzam z obowiązkiem zapłaty”;
 5. e) w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

3.4.3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany podczas składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawca nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.4.4. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

 1. a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 2. b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 3. c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

3.4.5. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w pkt. 3.4.4. (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w pkt. 8 regulaminu.

3.4 6. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w pkt. 3.4.5. niniejszego ustępu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.

3.4.7 . W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w pkt.

3.4.5 i 3.4.6., jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.4.8. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w pkt. 3.4.5.-3.4.7. należy rozumieć przysługujące Sprzedawcy umowne prawo odstąpienia, z którego Sprzedawca może skorzystać w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.

3.4.9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

3.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą telefonu

3.5.1. Sprzedawca udostępnia następujący numer telefonu: 537 536 864 (w Dni Robocze, w godzinach 08:00-18:00) do składania Zapytań za jego pośrednictwem (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

3.5.2. Zapytanie złożone za pośrednictwem telefonu powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. Produkt oraz jego cenę.

3.5.3. Po złożeniu Zapytania Sprzedawca niezwłocznie przedstawia Klientowi Ofertę w odpowiedzi na złożone przez niego Zapytanie. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Klienta, Oferta złożona telefonicznie przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Klienta.

3.5.4. Przyjęcie Oferty do realizacji następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.6. Zawarcie umowy za pośrednictwem Formularza Zapytań

3.6.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zapytania za pomocą Formularza Zapytania.

3.6.1.1. W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.6.2. Po złożeniu Zapytania Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zapytania następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zapytania adres poczty elektronicznej Klienta.

3.6.3. Następnie Sprzedawca w ciągu 2 Dni Roboczych przesyła Klientowi Ofertę w odpowiedzi na złożone przez niego Zapytanie. Przesłanie Oferty następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.

3.6.4. Następnie Klient w ciągu 2 Dni Roboczych (okres związania Ofertą) może przyjąć Ofertę Sprzedawcy.

3.6.5. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.3., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

4.1.2. przedpłatę na konto w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu Przelewy24,

4.1.3. przedpłatę na konto kartą kredytową lub płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24,

4.1.4. płatność bezpośrednio na konto Sklepu Internetowego:

4.1.4.1. dane do przelewu: PKO BP 55 1020 2906 0000 1002 0463 4053
GSKP Sp. z o.o. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków

4.2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem (Szybki przelew Przelewy24) przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro SA (PayPro). PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014

4.3. Przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyłka towaru przez Sklep internetowy może się odbyć wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego ten typ płatności albo po uznaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4.4. Realizacja zamówienia za pobraniem nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu przez Sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.5. W przypadku braku wpływu należności na konto wskazane w trakcie realizacji płatności za zamówienie (dotyczy przedpłaty za pomocą przelewu elektronicznego lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Systemu Przelewy24 bądź wpłaty na konto Sklepu Internetowego), zamówienie zostanie anulowane po upływie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem.

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy/odbioru Produktu:

5.1.1. Odbiór osobisty przez Klienta dokonany w siedzibie Sklepu internetowego,

5.1.2. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5.2. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.

5.3. Dostawa towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywa się na adres dostawy wskazany w formularzu. Koszt dostawy towaru został określony w tabeli kosztów.

5.4. Orientacyjny termin dostawy za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie wynosić będzie 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia.

5.5. Klient, który w przeszłości nie podjął przesyłki w terminie lub odmówił przyjęcia przesyłki może być, przy realizacji kolejnego zamówienia, zobowiązany przez Sklepu Internetowego do uiszczenia opłaty z góry tj. przedpłaty na konto.

5.6. Prosimy aby w sytuacji odbioru przesyłki sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie zewnętrzne przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, prosimy nie przyjmować przesyłki, a jako powód podać „uszkodzenie opakowania zewnętrznego” oraz skontaktować się jak najszybciej z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego w celu wyjaśnienia sprawy.

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. W każdym czasie Usługobiorca może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez odznaczenie stosownego pola (odnośnik Newsletter).

6.2. Po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody, jak i po zaprzestaniu świadczenia usług z przyczyn określonych w pkt 6.1. Usługodawca usunie adres elektroniczny Usługobiorcy ze swej bazy wysyłkowej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania rezygnacji na wskazany powyżej adres elektroniczny.

6.2.1. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.2.2. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu (towaru) z Umową, tj. art. 43a i nast. ustawy o
prawach konsumenta:

7.1.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta za sprzedany produkt (towar)
w odniesieniu, do którego niezgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość,
jakość, kompletność, funkcjonalność i przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny
Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i
który Sprzedawca zaakceptował. Ponadto produkt (towar) jest niezgodny z Umową, jeżeli:
a) nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) nie występuje w takiej ilości i nie posiada takich cech (w tym trwałości i bezpieczeństwa) jakie są
typowe dla produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod
uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego
poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na
etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
– nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
– przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem
warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny
sposób;
– publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;
c) nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia
Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) nie jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi
przed zawarciem Umowy, i nie odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego
dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do
użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu,
jest dłuższy.

7.1.2. W celu zgłoszenia niezgodności Produktu z umową (zgłoszenia reklamacji), zalecane jest, aby
Konsument: (1) opisał wadę i podał datę jej stwierdzenia, (2) zgłosił wybrane żądanie doprowadzenia
Produktu do stanu zgodnego z umową albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, (3) wykazał zawarcie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą (np. podał numer Zamówienia,
dołączył kopię paragonu lub faktury VAT, dołączył wydruk z karty płatniczej), (4) podał dane
kontaktowe oraz (5) preferowany sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub
SMS). Zalecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są warunkiem zgłoszenia reklamacji.

7.1.3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji
Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedź w sprawie reklamacji
jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres, chyba że Konsument poda inny sposób
komunikacji z nim.

7.1.4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres magazynu Sprzedawcy: Górka Stogniowska 75, 32-100 Proszowice.

7.1.5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, tj. produkt jest niezgodny z
umową – Konsument może żądać: (1) wymiany Produktu, (2) usunięcia wady, a także jest uprawniony
do: (3) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo (4) odstąpienia od umowy. Szczegółowe zasady
korzystania z tych uprawnień, w tym ograniczenia w ich stosowaniu, a także uprawnienia
Sprzedawcy, określa Ustawa o prawach konsumenta.

7.1.6. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

7.1.7. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

7.1.7.1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy

7.1.7.2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością
Produktu z umową (Konsument) – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do
postanowień regulaminu.

7.1.7.3. w przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na
sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta
wynikających z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.

7.1.8. Klient przyjmuje do wiadomości, że:

7.1.8.1. dokładny czas działania Produktów (impregnatów) jest trudny do przewidzenia w przypadku powierzchni płaskich takich jak kostka brukowa. Różny czas działania impregnatów, w przypadku kostki brukowej, związany jest między innymi z: typem kostki brukowej, nie tylko w zakresie rodzaju jej wykończenia, ale także rodzaju wykorzystanych surowców i sposobu jej wykonania, ruchem komunikacyjnym, odwodnieniem powierzchni, zacienieniem powierzchni, stanem technicznym powierzchni;

7.1.8.2. użyty Produkt (impregnat) stopniowo traci swoje właściwości, przy czym różne właściwości, które impregnat nadał powierzchni będą ustępowały w różnym czasie. Z uwagi na powyższe zalecane jest cykliczne powtarzania impregnacji dla osiągnięcia zadowalających efektów.

7.1.8.3. Produkt (impregnat) po użyciu może utracić swoje właściwości użytkowe i estetyczne w przypadku kontaktu z substancjami ropopochodnymi, zasadami, kwasami organicznymi i nieorganicznymi.

7.1.8.4. Przed użyciem każdego z Produktów dostępnych w sklepie należy zapoznać się z kartą techniczną produktu, opisem na stronie internetowej, etykietą oraz należy wykonać próbę. Zbadanie Produktów do indywidualnych zastosowań. Próbę najlepiej wykonać w miejscu niewidocznym przy codziennym użytkowaniu bądź na resztce materiału, nie użytym do wykonania powierzchni, przed właściwą implementacją na całości materiału.

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@impregnacjakostki.eu lub też pisemnie na adres: al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków.

7.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.2.3. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres Usługobiorcy podany w reklamacji.

7.2.4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Usługobiorca może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7.3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: httpss://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: https://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: httpss://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w 8.5. poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

8.1.1 od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);

8.1.2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach;

8.1.3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

 1. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 5. e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
– w formie pisemnej na adres:
– w formie elektronicznej poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres: office@impregnacjakostki.eu
Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór
oświadczenia do odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, przy czym nie
jest on obowiązkowy.

8.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku
potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.6. W przypadku odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w stanie
niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i
funkcjonowanie.

8.7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego
cechy lub funkcjonowanie.

8.8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie,
jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot
zamówienia w całości lub części:
a) u Sprzedawcy – podczas odbioru przesyłki;
b) po odebraniu przesyłki – w terminie wskazanym w pkt. 8.1. powyżej. Wówczas produkty, co do
których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać na adres: ul. Górka Stogniowska 75, 32-100
Proszowice.

8.9. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada
za koszty związane z takimi przesyłkami.

8.10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.

8.11. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni
kalendarzowych w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z pkt.8.1. Sprzedawca może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem
lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.

8.12. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą
płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
– z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej,
– przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

8.13. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na
podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku
bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy
odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem
podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku
bankowego.

8.14. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku
bankowego, karty płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku
bankowego, karty płatniczej przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy zgodnie z
zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

8.15. Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w niniejszym pkt 8. powyżej, przysługują również
osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za każdym
razem, gdy w treści niniejszego paragrafu mowa jest o Konsumencie, należy przez to rozumieć także
osoby fizyczne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

9.2. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie Kkonsumentem zostaje wyłączona.

9.6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę i Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

10.2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.3. Zmiana Regulaminu:

10.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

10.3.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.3.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców, Konsumentów i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zapytania oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

10.6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

10.7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

10.8. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). 

10.9. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10.10. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi lub Klientowi Sklepu fizycznego (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10.11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2023

Pobierz formularz odstąpienia od umowy